ผู้บริหารสัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์

use1

{jcomments on}นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ในโครงการผู้บริหารสัญจร เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนและพัฒนาวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

use4

use2

use3