Focus group กับนักวิจัย

{jcomments on}

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุดจัดการประชุม Focus Group กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่สำนักหอสมุดมีให้บริการแก่นักวิจัย รวมทั้งแนะนำบริการต่างๆ เช่น บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย(Liaison Librarians), บริการ Alert เป็นต้น