ต้อนรับคณะดูงานจาก มจร.วิทยาเขตแพร่

{jcomments on}

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยพระนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 45 รูป และอาจารย์ผู้ควบคุมจำนวน 2 ท่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 1 อาคารใหม่ โดยมีคุณนพพร เพียรพิกุล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป