ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น SocINDEX

{jcomments on}

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สถาบัน 75 แห่งในสังกัด เข้าทดลองใช้บริการฐานข้อมูล SocINDEX ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ฐานข้อมูล SocINDEX with Full Text เป็นฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากบริษัท EBSCO Publishing ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆมากมาย เช่น ปรัชญา, ประวัติศาสตร์, ศาสนา, จริยธรรมและคุณธรรม, สังคมสงเคราะห์, จิตวิทยา, อาชญวิทยา, ประชากรศาสตร์, โครงสร้างทางสังคมและอื่นๆอีกมากมาย โดยมีวารสารฉบับเต็ม (Full Text) ที่สามารถสืบค้นได้มากกว่า 746 ชื่อเรื่องตัวอย่างเช่น AJS - American Journal of Sociology, Sociological FocusASR - American Sociological Review, BJS - The British Journal of Sociology, Social Forces and SOJOURN - Journal of Social Issue in Southeast Asia ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีคศ.1908 นอกจากนี้ยังมี books/monographs มากกว่า 800 เล่ม รวมถึง conference papers มากกว่า 11,991 records

ทดลองใช้ฐานข้อมูลได้ที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บรรณารักษ์บริการช่วยการค้นคว้า สำนักหอสมุด
โทรศัพท์ 0 5394 4531