พระนิสิตศึกษาดูงานห้องสมุด

วันที่ 3 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 1 อาคารใหม่

พระนิสิตจากสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด โดยมีคุณนพพร เพียรพิกุล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป