สำนักหอสมุดจัดงาน KM Day ครั้งที่ 3

{jcomments on}สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน KM Day ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด ประกอบด้วยกิจกรรม นิทรรศการ การบรรยาย การรายงานปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำกระบวนการ KM มาพัฒนางานในลักษณะการบูรณาการของงานต่าง ๆ และชุมชนแนวปฏิบัติที่ได้นำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนางาน การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณชุมชนแนวปฏิบัติของสำนักหอสมุดที่มีผลงาน และเป็นตัวอย่างที่ดี

ทั้งนี้งาน KM Day จะ เริ่มในเวลา 8.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน รับของที่ระลึกและชมนิทรรศการการจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติของสำนักหอ สมุด ส่วนพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในเวลา 8.30 น. โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน หลังจากนั้นเวลา 8.45 – 9.45 น. มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “KM สู่บริการที่เป็นเลิศ” โดย นางอาภรณ์ ชัยรัต พยาบาลชำนาญการ 8 ผู้จัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเวลา 9.45 – 12.15 น. สำนักหอสมุดจะเปิดเวทีการเล่าสู่กันฟังเรื่อง “การบริการเพื่อพัฒนาบริการสารนิเทศไปสู่ Best Practice” และ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำ KM มาพัฒนางาน” ซึ่งบรรณารักษ์จะเล่าเทคนิคการทำงาน นอกจากนี้จะมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ของชุมชนแนว ปฏิบัติกลุ่มต่างๆ ของสำนักหอสมุด

ในโอกาสนี้สำนักหอสมุดขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน KM Day ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5394 4522