นักศึกษาสารสนเทศศึกษาดูงานโสตทัศนศึกษา

สำนัก หอสมุด ได้มีโอกาสสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดย ผศ.สงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ และนักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 009341 : วัสดุไม่ตีพิมพ์ จำนวน 5 คน ได้เข้าศึกษาดูงานด้านโสตทัศนศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 22 และวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ คณะนักศึกษาได้มอบของที่ระลึกแก่นายวสุ ละอองศรี หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาด้วย