ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมช่วยการวิจัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

             ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมช่วยการวิจัย (Library class with Zoom cloud meeting) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ลงทะเบียนได้ที่ https://w1.med.cmu.ac.th/library/index.php  เลือกหัวข้อ Library Class & Training schedule