ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

             ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (AMS Online Training) เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 5 หัวข้อ

             1. EndNoteX9 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

             2. Information Literacy in Health Science การสืบค้นสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

             3. Turnitin การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

             4. CMU VPN (Virtual Private Network) การใช้งานเครือข่ายภายนอก เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

             5. LINE Notify การจัดทำแจ้งเตือนจาก Google Forms ผ่านทาง LINE Notify

            อบรมออนไลน์ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/GjxPf1jtb8D8QJQn7 หรือโทร. 0 5393 5071 หรือ e-office ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น