ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Springer Link หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิศวกรรม ฯลฯ

               สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้ฐานข้อมูล Springer Link  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข, วิศวกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ธุรกิจและการจัดการ, สังคมศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ฟิสิกส์, รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, เคมี, ชีวเวชศาสตร์, การศึกษา, ปรัชา, อักษรศาสตร์, จิตวิทยา, ธรณีวิทยา, กฎหมาย หลายองค์ความรู้สามารถเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม โหลดทั้งรูปแบบ PDF และ EPUB ดาวน์โหลดได้ฟรี กว่า 400 เล่ม
               ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Royal Society Publishing ได้ที่ https://link.springer.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th