เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล CMU e-Theses รวบรวมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท และดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก

             CMU e-Theses ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท และดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ในรูปแบบไฟล์ PDF แบบแยกแต่ละส่วน เช่น หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม ฯลฯ สามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ ทั้งภายนอกเครือข่าย เข้าใช้งานได้หลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์สำนักหอสมุด เลือกเมนู CMU e-Theses หรือที่ https://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses