ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์จัดการอบรม 50 Minute Training @Agro-Industry Library ประจำเดือนเมษายน 2564

            ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัดการอบรม 50 Minute Training @Agro-Industry Library ประจำเดือนเมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ดังนี้

            1. การตรวจสอบคุณภาพวารสาร (Journal Quality Evaluation) 
                วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 10.50 น.
                - การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการ/ผลงานวิจัย
                - การตรวจสอบค่าJournal Metrics ต่าง ๆ รวมถึงการค้นหาค่า Impact Factor ค่า Quartile scores และ H-Index
                - ตรวจสอบวารสารที่ต้องห้ามใน Beall's List และบัญชีสำนักพิมพ์
                - แนะนำแหล่งตีพิมพ์วารสาร

           2. การจัดการเอกสารอ้างอิงในการเขียนผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Endnote20 (Basic Endnote20(Windows): A step-by-step tutorial in using the basics of EndNote 20)
               วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 10.50 น.

           3. การสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร (How to Find Agro industry Research Reports)
               วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 10.50 น.

           สามารถลงทะเบียน ได้ที่ คลิก 
           โทร. 0 5394 8212 e-mail: agrolibrarycmu@gmail.com  Line: @909dkfkl