แนะนำหนังสือ ISO มาตรฐานในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร

             แนะนำหนังสือ ISO เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร ได้แก่
1. ISO 56002 Innovation management - Innovation management system - Guidance
2. ISO 56003 Innovation management - Tools and methods for innovation partnership - Guidance
3. ISO 30409 Human resource management - Workforce planning
4. ISO 30401 Knowledge management systems - Requirements
5. ISO 45001 Occupational health and safety management system : requirements with guidance for use
6. ISO 31000 Risk Management - Guidelines

              ผู้สนใจสามารถยืมได้ที่ bit.ly/cmurequest สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th