สำนักหอสมุดขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง Crafting Service Experiences for Lifelong Learning

            สำนักหอสมุด จัดการบรรยายเรื่อง Crafting Service Experiences for Lifelong Learning ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 11.20 น. วิทยากรโดย อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในหัวข้อ The New Normal World, Learning Habit in 21st Century และ Design Thinking ... Why?

            โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ที่ https://cmu-th.zoom.us/my/cmulibrary หรือ Facebook Live ที่ https://www.facebook.com/LibraryCMU

            สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ ลงทะเบียนฟังการบรรยาย  อ่านรายละเอียดกำหนดการ