ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ

        ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ

      1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง)        กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/xRXRg
      2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์            กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/y3Yzz
      3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์      กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/AXSoU
      4. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์       กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/AMSBook
      5. ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ              inbox ที่ facebook.com/AccBA-Library-CMU-129876317041562/
      6. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์         กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/5uGyF
      7. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์            กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/2yGsCJx
      8. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์             กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/vESYp
      9. ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์            inbox ที่ facebook.com/humanlibcmu.fanpage
      10. ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์              กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/fineartslib
      11. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์           inbox ที่ facebook http://m.me/scilibcmu
      12. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์       inbox ที่ facebook.com/cmuengineeringlibrary
      13. ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์           กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/LMB8t
      14. ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์          inbox ที่ facebook.com/econlibcmu
      15. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาตร์   inbox ที่ facebook.com/FacmuLibrary
      16. ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์           inbox ที่ facebook.com/socialscienceslibcmu
      17. ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์     กรอกแบบฟอร์มที่ forms.gle/oaJJWysL8zoofK9MA
      18. ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร   กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/JXC9Z