ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Royal Society Publishing วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

             สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้ฐานข้อมูล Royal Society Publishing เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ดาวน์โหลดได้ฟรี
             ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Royal Society Publishing ได้ที่ https://royalsociety.org/journals สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th