ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

             ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2563
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.