บริการขอตรวจสอบหนี้สินของห้องสมุด

             บริการขอตรวจสอบหนี้สินของห้องสมุด สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563
นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์โดยส่งข้อความแจ้งรายละเอียด พิมพ์ "ขอตรวจสอบหนี้สินของห้องสมุด" ตามด้วย "ชื่อ-สกุล" และ "รหัสนักศึกษา"
ผ่านช่องทาง Facebook:  http://m.me/LibraryCMU/  Line:  lin.ee/FDbk1exQ  หรือโทร. 0 5394 4512