ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ให้บริการนำส่งเอกสาร (D.D.) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

            ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ให้บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery : D.D.) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
            สามารถกรอกคำขอหนังสือที่ต้องการ ได้ที่: เว็บไซต์สำนักหอสมุด เลือกเมนูบริการ “บริการนำส่งเอกสาร (D.D.)
            ทั้งนี้ รับตัวเล่มหนังสือทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น. เท่านั้น โปรดนัดหมายก่อนรับตัวเล่มทุกครั้ง โทร. 0 5394 3289, 0 5394 3292 หรือ Inbox สอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/humanlibcmu.fanpage