ห้องสมุดกับบริการยืม-คืนหนังสือ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

             ห้องสมุดให้บริการยืม - คืนหนังสือในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้

  • การยืมหนังสือ
    ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอยืมหนังสือ ผ่านช่องทางออนไลน์และนัดหมายรับตัวเล่ม ได้ที่ https://cmu.to/xRXRg

     
  • การคืนหนังสือ
    - ด้วยตนเองที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา (Book drop) ของห้องสมุดที่ยืมเท่านั้น
    - เปิดช่องทางพิเศษรับคืนหนังสือทางบริษัทขนส่งทุกประเภท แจ้งความประสงค์ขอคืนหนังสือ ได้ที่ https://cmu.to/returnbook