ขยายวันกำหนดคืนหนังสือ และยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

             สำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะทุกแห่ง ขยายวันกำหนดคืนหนังสือ และยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

  • ขยายวันกำหนดคืนหนังสือ
    สำหรับหนังสือที่มีกำหนดคืน ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 - 4 มิถุนายน 2564 จะได้รับการขยายกำหนดคืนเป็น วันที่ 7 มิถุนายน 2564
    โดยไม่เกินวันหมดอายุของบัตรสมาชิก (กรณีสมาชิกห้องสมุดมีกำหนดคืนหลังวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ให้เป็นไปตามสิทธิการยืม)

     
  • ยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 7 มิถุนายน 2564