สำนักหอสมุดปิดพื้นที่บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564

            สำนักหอสมุดปิดพื้นที่บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19