ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรม Nursing Library Class ประจำเดือนมีนาคม 2564

            ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรม Nursing Library Class ประจำเดือนมีนาคม 2564

  • Online Training ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom (ห้องสมุดจะจัดส่งลิงค์ห้องประชุม Zoom เพื่อเข้าร่วมอบรมผ่านทาง e-Mail ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนมา)

             ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/dBzCt หรือนัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5393 5031, 0 5393 5036, 0 5393 6078