ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม Dentistry Library Class เดือนมีนาคม-เมษายน 2564

            ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม Dentistry Library Class เดือนมีนาคม-เมษายน 2564 

  • แบบ Online Training ผ่านโปรแกรม Zoom โดยห้องสมุดจะจัดส่ง URL ห้องประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom เพื่อเข้าร่วมอบรมผ่านทาง e-Mail ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนมา
  • แบบ Classroom training จัดอบรม ณ ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์

            ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/B4GLL8GYzryvf7dR7 หรือนัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5394 4434
หมายเหตุ: สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่