ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

            ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 4 เมษายน 2564
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.