สำนักหอสมุดให้บริการสืบค้นข้อมูลวารสารเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

             สำนักหอสมุดให้บริการสืบค้นข้อมูลวารสารเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ดังนี้

            1. บริการตรวจสอบค่า Impact Factor, ค่า SJR (SCImago Journal Rank), ค่า SNIP (Source Normalized Impact per Paper), ค่า JCR (Journal Citation Impact Factor), ค่า TCI (Thai Journal Impact Factors), ค่า Quartile ของวารสาร

            2. บริการตรวจสอบค่า h-index ของอาจารย์ นักวิจัย

            3. บริการแนะนำการคัดเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์

            4. บริการตรวจสอบวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์ จาก BEALL'S LIST

            โดยกรอกคำขอใช้บริการได้ฟรี ที่ https://cmu.to/BQRw1

หมายเหตุ: ให้บริการสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น