บริการฐานข้อมูล E-Books ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ COVID-19

              สำนักหอสมุดแนะนำบริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Books ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ COVID-19 อ่านฟรี ฉบับภาษาไทยในรูปแบบเอกสาร PDF  โดยสามารถค้นหาอ่านได้ผ่านทาง เว็บไซต์สำนักหอสมุด