เชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Digital Collections - CMUDC)

              สำนักหอสมุดเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของ มช. Chiang Mai University Digital Collections (CMUDC)
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom เพื่อเป็นการสื่อสารระบบกลางของสำนักหอสมุดให้คณะทราบและพิจารณาการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สำนักหอสมุดได้พัฒนาขึ้น รวมทั้งเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกับคณะและส่วนงานอื่น ๆ

  • เปิดแหล่งฐานข้อมูลกลางที่จัดเก็บดิจิทัลคอลเล็กชั่นทุกประเภทของสำนักหอสมุด เช่น งานวิจัย/ วิทยานิพนธ์/ บทความวารสารวิชาการ/ ฐานข้อมูลด้านล้านนา/ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
  • เปิดให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มช. ใช้เป็นคลังจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของส่วนงานได้ เช่น รายงานการประชุม /คลังข้อสอบคณะวิชา/ เอกสารเกี่ยวกับงานสารบรรณ /ประกาศและบันทึกข้อความต่าง ๆ โดยส่วนงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกและจัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว

              ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/Ehob7 หมายเหตุ: เฉพาะบุคลากรจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น
              ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ที่ https://cmu-th.zoom.us/j/95910877540  Meeting ID: 959 1087 7540