ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรม EndNote X9 Vet-Lib Class (Online) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

             ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการฝึกอบรมโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 Vet-Lib Class (Online) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

รอบที่ 1 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 2 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

            ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ https://forms.gle/fQDu5ev1stBnvtQZ8

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom meeting โดยห้องสมุดจะส่งเลข Joint a meeting ของโปรแกรม Zoom meeting ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนอบรมผ่านทางอีเมล