ประกาศเรื่อง นโยบายห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง นโยบายห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่