ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Nursing Library Class ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

             ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Nursing Library Class ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 Online Training ผ่านโปรแกรม Zoom
ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/stK0g นัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5393 5031, 0 5393 5036  Facebook: Nursinglibrarycmu  Line: @752MLKKS