ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการอบรม 50 Minute TRAINING @AGRO-INDUSTRY Library ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

            ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการอบรม 50 Minute TRAINING @AGRO-INDUSTRY Library ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM หัวข้อการอบรม ดังนี้
            1. Basic EndnoteX9(Windows) : A step-by-step tutorial in using the basics of EndNote X9 (จัด 2 รอบ เนื้อหาเดียวกัน) เรียนรู้การใช้ Endnote เพื่อการเขียนผลงานทางวิชาการ
                วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 10.50 น.
                วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 14.50 น.
            2. EndNote X9 (MaxOS): Quick Reference Guide (จัด 2 รอบ เนื้อหาเดียวกัน) เรียนรู้การใช้ Endnote เพื่อการเขียนผลงานทางวิชาการเฉพาะผู้ที่ใช้เครื่อง MaxOS
                วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 10.50 น.
                วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 10.50 น.
            3. Turnitin for Student : originality checking and plagiarism prevention. (จัด 2 รอบ เนื้อหาเดียวกัน)
                วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 10.50 น.
                วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 10.50 น.

             ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  URL ห้องโปรแกรมออนไลน์ ZOOM ที่ https://cmu-th.zoom.us/j/9545146470 
Facebook: AgroIndustryLibCMU  Mail: agrolibrarycmu@gmail.com