ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Library Class ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

             ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Library Class ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/FWJ52BnwwLHmGGAcA  นัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5394 4328  Pharlibcmu4328@gmail.com  Inbox Pharmacy Library CMU