ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม VET LIB CLASS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

             ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม VET LIB CLASS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ออนไลน์โปรแกรม ZOOM หัวข้อ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 เบื้องต้น สำหรับ 2 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนี้

             1. EndNote X9 For Windows
                 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00-15.50 น.

             2. EndNote X9 For MAC
                 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00-15.50 น.

             สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/fQDu5ev1stBnvtQZ8 หรือประสงค์เข้าอบรมในวัน และเวลาอื่น โทร. 0 5394 8030