ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนมีนาคม 2564

             ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนมีนาคม 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM
             1. การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 20 (เวอร์ชั่นล่าสุด)
                 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
                 เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นใหม่ สามารถตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่รองรับเวอร์ชั่นใหม่ ได้ที่ https://endnote.com/product-details/compatibility
             2. การสืบค้นดัชนีคุณภาพวารสาร (การหาค่า Impact Factor, H-Index, Quartiles)
                 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น.

            สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/fQDu5ev1stBnvtQZ8 หรือนัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5394 8030