ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม Online Training AMS Library Class ประจำเดือนมีนาคม 2564

            ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม Online Training AMS Library Class ประจำเดือนมีนาคม 2564
               1. Turnitin: การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
               2. CMU VPN (Virtual Private Network): การใช้งานเครือข่ายภายนอก เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
               3. Journal Metrics: ตรวจสอบดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์
               4. EndnoteX9 For MAC / Windows: โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

            ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/amslibraryclass-mar หรือนัดหมายนอกตาราง โทร. 0-539-35071
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมที่ https://cmu.to/4NgCu

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่