ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการอบรม LIBRARY CLASS เดือนตุลาคม 2563

            ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เชิญร่วมการอบรม LIBRARY CLASS ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และผ่านโปรแกรม Zoom
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://w1.med.cmu.ac.th/library/libraryclass.php