ช่องทางบริการคืนหนังสือสำนักหอสมุด

             คืนหนังสืออย่างไร ให้ถึงห้องสมุด

  • ช่องทางที่ 1  คืนที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา (Book Drop) ของห้องสมุด
  • ช่องทางที่ 2  ส่งคืนทางไปรษณีย์ (โปรดติดต่อทาง m.me/librarycmu)