เชิญทดลองเข้าใช้ฐานข้อมูล MLA International Bibliography with Full Text ด้านภาษาศาสตร์

             สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้ฐานข้อมูล MLA International Bibliography with Full Text ฐานข้อมูลวารสาร ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี วาทศาสตร์ การเขียน ภาพยนตร์ ศิลปะการละคร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มกว่า 1,000 ฉบับ บรรณานุกรมย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1920 และรายการอ้างอิงบรรณานุกรมอย่างละเอียดกว่า 2.9 ล้านรายการทั้งนี้
             สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล MLA International Bibliography with Full Text ทดลองเข้าใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ที่ https://search.ebscohost.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th