ปิดเทอมนี้ยืมน๊านนาน ยืมวันนี้คืน 23 มิถุนายน 2564

             สำนักหอสมุดจัดโครงการปิดเทอมนี้ ยืมน๊านนาน กำหนดส่งคืนหนังสือในวันที่ 23 มิถุนายน 2564
      เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

     1. ให้ยืมหนังสือเฉพาะที่หอสมุดกลาง และห้องสมุดที่ร่วมโครงการเท่านั้น (ห้องสมุดกลาง/ ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ/ ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร/ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์)
     2. เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ยังอยู่ในหลักสูตร (ยกเว้นนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)
     3. ไม่มีหนี้สินและหนังสือค้างส่งกับห้องสมุดใด ๆ ในภาคการเรียนที่ผ่านมา
     4. จำนวนการยืมหนังสือให้เป็นไปตามประเภทของสมาชิก
     5. กรณีหนังสือหาย/ ชำรุด/ คืนหนังสือเกินกำหนดส่ง จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของห้องสมุด

            สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน 2564 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
     1. ขอรับแบบฟอร์มสมัครเข้าโครงการที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด
     2. Facebook ได้ที่ http://m.me/LibraryCMU/
     3. Line ได้ที่ lin.ee/FDbk1exQ