เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Emerald Premier eJournal Collection ฐานข้อมูลวารสาร

             สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้ฐานข้อมูล Emerald Premier eJournal Collection ฐานข้อมูลวารสารครอบคลุม สาขาบัญชี การเงินการตลาดและเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารองค์กร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการขนส่ง การจัดการอสังหาริมทรัพย์ นโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อม การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุข และบรรณารักษ์ศาสตร์
             ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Emerald Premier eJournal Collection ได้ที่ https://www.emerald.com/insight  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th