การทาสีผนังภายนอกอาคารสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 6 - 31 ตุลาคม 2563

            แจ้งการทาสีผนังภายนอกอาคารสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 6 - 31 ตุลาคม 2563 เนื่องด้วยผู้รับเหมาจะดำเนินการทาสีผนังภายนอกอาคารสำนักหอสมุด
พื้นที่ดาดฟ้า ชั้น 4 และชั้น 5 ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักหอสมุด ส่งผลให้มีกลิ่นสีและกลิ่นสารเคมีเข้ามาภายในอาคารสำนัก​หอสมุด​