ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม Online Training AMS Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563

            ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online Training AMS Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563
ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM อบรม 4 หัวข้อ ดังนี้
            1. EndnoteX9 (Windows / Mac) โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
            2. Turnitin การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
            3. CMU VPN (Virtual Private Network)  การใช้งานเครือข่ายภายนอก เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
            4. Guide to Getting Published การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

           ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/PKhuLVDbymHNiXZ3A  โทร. 0 5393 5071 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ https://cmu.to/Ji7VI

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น