ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET LIB CLASS ประจำเดือนตุลาคม 2563

            ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET LIB CLASS ประจำเดือนตุลาคม 2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM
อบรม 2 หัวข้อ  ดังนี้

      1. การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.30 น.

      2. การหาค่า Journal Metrics (Impact Factor, H-Index, Quartile) และเทคนิคการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ผลงาน
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

           สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/fQDu5ev1stBnvtQZ8 หรือนัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5394 8030