ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดการอบรม Pharmacy Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563

            ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดการอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศและทักษะด้านการวิจัย Pharmacy Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/rKoM9VwCCAfrajPQ7 หรือนัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5394 4328 หรือ e-mail: pharlibcmu4328@gmail.com