สำนักหอสมุดเปิดให้บริการนำส่งหนังสือ (D.D.) ตามปกติ

             สำนักหอสมุดเปิดให้บริการนำส่งหนังสือ (D.D.) Document Delivery Services  ตามปกติ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เข้าใช้บริการได้ที่ https://library.cmu.ac.th/dd2/

หมายเหตุ: ยกเว้นห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ งดให้บริการนำส่งหนังสือ เนื่องจากมีการสำรวจครุภัณฑ์ห้องสมุด