สำนักหอสมุดประกาศขยายเวลาปิดพื้นที่บริการห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ

              สำนักหอสมุดประกาศขยายเวลาปิดพื้นที่บริการห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เพื่อปัองกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ให้บริการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด
              ทั้งนี้ ห้องสมุดได้ขยายวันกำหนดส่งคืนหนังสือ ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เกินวันหมดอายุของบัตรสมาชิก สำหรับการยืมหนังสือสามารถเข้ากรอกคำขอยืมออนไลน์ ดังนี้

1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง)

✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/cmurequest

2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

✅ กรอกแบบฟอร์มที่ forms.gle/68yiapGAG1UotL1o8

3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

✅ inbox ที่ Dentistry Library CMU

4. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/33FQIQc

5. ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ

✅ inbox ที่ AccBA Library, CMU

6. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

✅ inbox ที่ Nursing Library CMU

7. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

✅ inbox ที่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/pharmacylibcmu

9. ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

✅ inbox ที่ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มช.

10. ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/fineartslib

11. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/scilibbookrequest

12. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

✅ inbox ที่ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ engineering library cmu

13. ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

✅ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/2qzpPxV

14. ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์

✅ inbox ที่ ECON Library, CMU

15. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาตร์

✅ inbox ที่ Facmu Library

16. ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

✅ inbox ที่ Social Sciences Library CMU

17. ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

✅ กรอกแบบฟอร์มที่ forms.gle/oaJJWysL8zoofK9MA

18. ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

✅ inbox ที่ facebook.com/agrolibcmu

            ประสงค์คืนหนังสือ สามารถคืนได้ 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 คืนที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา (Book Drop) ของห้องสมุด ช่องทางที่ 2 ส่งคืนทางไปรษณีย์ (ติดต่อ Line Official: @cmulibrary หรือ m.me/librarycmu)