ห้องสมุดขยายเวลากำหนดส่งคืนหนังสือไปจนถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

             ห้องสมุดขยายเวลากำหนดส่งคืนหนังสือไปจนถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เกินวันหมดอายุของบัตรสมาชิก (จากเดิมถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)  เนื่องจากกรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19