ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ให้บริการออนไลน์

ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ ให้บริการออนไลน์

ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ให้บริการออนไลน์

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ให้บริการออนไลน์

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขยายระยะเวลาการยืมหนังสือ

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้บริการออนไลน์

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ให้บริการออนไลน์ (Library online service)

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ให้บริการออนไลน์

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ให้บริการออนไลน์

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการทางออนไลน์

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการออนไลน์ (e-Services)

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Journals

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการออนไลน์ (e-Services)

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการฝึกอบรมออนไลน์

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการออนไลน์

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ปิดพื้นที่ให้บริการชั่วคราว

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 13 เมษายน 2563

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ปิดพื้นที่บริการ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการออนไลน์

สำนักหอสมุดให้บริการยืมหนังสือช่วงปิดพื้นที่บริการ

Pages