ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล ODILO EBOOKS หลากหลายสาขาวิชา

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล ThaiJO (Thai Journal Online) วารสารวิชาการ

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญร่วมการอบรม AMS Online Training ประจำเดือนเมษายน 2563

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ เชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Library Dentistry Class ประจำเดือนเมษายน 2563

สำนักหอสมุดให้บริการ CMU Library Online Training

ช่องทางติดต่อขอรับบริการส่งคำขอยืมหนังสือสำนักหอสมุด และห้องสมุดคณะ

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ของโรค COVID-19 ฉบับที่ 6: ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ)

ประกาศขยายเวลาปิดพื้นที่บริการห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักหอสมุด ลุ้นรับของรางวัล

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Taylor & Francis บทความวิจัย และ e-Books เกี่ยวกับ Coronavirus

บริการเรียนรู้สารสนเทศออนไลน์ (Online Library Courses) ฟรี

คำถามและคำตอบการให้บริการในช่วงห้องสมุดปิดพื้นที่บริการ

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล PubMed บทความทางด้านการแพทย์

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เชิญร่วมการอบรมใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมช่วยการวิจัย ประจำเดือนเมษายน 2563

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล Dentistry & Oral Sciences Source; DOSS ด้านทันตแพทยศาสตร์

บริการตรวจสอบหนี้สินช่วงห้องสมุดปิดพื้นที่ให้บริการ

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Karger งานวิจัยและบทความเกี่ยวกับ coronavirus

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Books

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการไฟล์ภาคนิพนธ์ออนไลน์ (Term paper)

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ให้บริการออนไลน์

Pages